Alaska Fælgrens Spray, 400 ml.
Større billeder Download stort billede
Ekstra info Download datablad (PDF)

Alaska Fælgrens Spray, 400 ml.

0,00 DKK

Effektivt og skånsomt skumrensemiddel til alle fælgtyper
Model/Varenr.: 176040
EAN: 5709462760402
Vægt: 0,4 kg.
Krt. Stk 12
stk.

Effektivt og skånsomt skumrensemiddel til alle fælgtyper

 

 

ADVARSEL:

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)

 

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)

 

Forårsager hudirritation. (H315)

 

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

 

Indeholder Terpentin olie (Pine ext.) kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208)

 

 

 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. (P211)

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251)

Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305 + P351 + P338)

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. (P410 + P412)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)