Alaska Fælgrens
Større billeder Download stort billede
Ekstra info Download datablad (PDF)

Alaska Fælgrens

59,95 DKK

Alaska Fælgrens til stål- og alufælge.

Model/Varenr.: 176004
EAN: 5709462760044
Vægt: 0,5 kg.
Krt. Stk 6
stk.

Alaska Fælgrens til stål- og alufælge. Forsynet
med skumpumpe, som får produktet til at lægge
sig som skum på fælgen, og dermed forøge virkningen.
SYREFRI.
 
 

ADVARSEL:
 
 

Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102)

Bær øjenbeskyttelse.(P280)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305 + P351 + P338)

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501)