Alaska Motorvask Spray, 400 ml.
Større billeder Download stort billede
Ekstra info Download datablad (PDF)

Alaska Motorvask Spray, 400 ml.

0,00 DKK

Alaska Motorvask opløser og fjerner olie, fedt og tjærepletter
Model/Varenr.: 163040
EAN: 5709462630408
Vægt: 0,4 kg.
Krt. Stk 12
stk.

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL:

 

Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H336   Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101    Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102    Opbevares utilgængeligt for børn.

P210   Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt