Alaska Vinylrens
Større billeder Download stort billede
Ekstra info Download datablad (PDF)

Alaska Vinylrens

59,95 DKK

Alaska Vinylrens er et effektivt virkende rensemiddel
Model/Varenr.: 152504
EAN: 5709462525049
Vægt: 0,5 kg.
Krt. Stk 6
stk.

Alaska Vinylrens er et effektivt virkende rensemiddel
til rengøring af plastemner, herunder bl.a. vinyltage,
plastikkofanger, instrumentpaneler, dørbeklædninger,
vinyllofter og vinylstole.
 
 
 
 
 

ADVARSEL:

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. (P280)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305 + P351 + P338)

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 + P313)